Ειδική
πλακέτα στην οποία η Ακρόπολη προβάλλεται ως το πρώτο μνημείο – για
ιστορικούς και συμβολικούς λόγους- της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, αποκαλύφθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο
Παπούλια.