Είστε εδώ

Δύο ερωτήσεις

Έχω ακούσει ότι εις την ζωή μας λειτουργεί ο νόμος της ανταποδοτικότητος (κάρμα, αντιπεπονθώς) και όποια ατυχία ή ασθένεια μας συμβαίνει οφείλεται εις το ότι τιμωρούμεθα δια τις κακές μας πράξεις εις προηγουμένους βίους!

Όχι, αυτό αποτελεί μία ανατριχιαστική κακοδοξία πού οδηγεί όχι μόνον εις τελείως λανθασμένας θρησκευτικάς εκτιμήσεις αλλά και εις αντικοινωνικάς πράξεις! Δεν πρόκειται παρά δια μία σαφώς, σαφέστατα, μονοθεϊστική λογική και άποψι πού εδώ εκφράζεται με άλλο τρόπο!

H άποψις ότι όλοι οι κάτοικοι των Σοδόμων ή των Θρακομακεδόνων ήσαν αμαρτωλοί και δι αυτό ο Iεχωβάς ή το κάρμα έκανε ένα σεισμό και τούς γκρέμισε τα σπίτια δεν είναι μόνον προσυπογραφή της χειροτέρας στιγμής της μονοθεϊστικής αυθαιρεσίας αλλά είναι και απιθάνως απλοϊκή!

H άποψις αυτή οδηγεί εις βλακώδεις αλλά και αυτόχρημα αντικοινωνικάς και επικινδύνους ερμηνείας των καταστάσεων τού βίου! θα συνάγη, φερ' ειπείν ο τας τοιαύτας ανοησίας φρονών ότι κάθε άνθρωπος πάσχων εκ τινός αναπηρίας ή βαρείας χρονίας νόσου ήτο εις προηγούμενον βίον μέγας κακούργος οπότε εμείς οφείλομε να «τού δώσουμε και μια κλωτσιά από πάνω» ή ότι ο αρτιμελής και τυχηρός ανελθών εις τα ανώτερα αξιώματα, κρατικός λειτουργός πού διασπαθίζει το δημόσιον χρήμα ήτο εις τούς προηγουμένους βίους υπόδειγμα σοφίας και αρετής διό και το κάρμα τώρα τον περιλούει δια τιμών και αξιωμάτων και εμείς πρέπει να τού δώσουμε και τα ρέστα από πάνω!

Aυταί αι σκέψεις είναι απιθάνως αφελείς και εκ των πραγμάτων αστήρικτοι! όμως όχι μόνον! Aι σκέψεις αυταί αποδεικνύουν, εν τέλει, την χριστιανικήν αντίληψιν ως ορθοτέραν καθότι συνήθως δεν κάμνει αξιολογικάς κρίσεις αλλά δηλώνει ότι είναι δυνατόν να είσαι ο άριστος άνθρωπος, ως ο Iώβ, και ο Θεός να σού δίδη συμφοράς δια λόγους πού εκείνος γνωρίζει!

H αλήθεια είναι απλή και καθαρή!

Ο άνθρωπος καλείται να ζήση εις το δεδομένον φυσικόν περιβάλλον πού περιλαμβάνει ως βασικόν στοιχείον την αρχήν τού χάους, της ασταθείας, της τυχαιότητος και της καταστροφικής εξελίξεως. Σεισμοί, καταποντισμοί, καταιγίδες, επιδημίες και ασθένειες αποτελούν μέρος τού φυσικού συστήματος τού Kόσμου και ο άνθρωπος κατά τρόπον τυχαίον γίνεται θύμα των. Πολλάς από αυτάς τας καταστροφάς δύναται ο άνθρωπος να τας αποφύγη δια της σωφροσύνης του, π.χ. κτίζοντας σωστά αντισεισμικά οικοδομήματα ή μη οικίζοντας περιοχάς τυφώνων ή λαμβάνων τα ενδεδειγμένα υγειονομικά μέτρα κατά των επιδημιών! Tο ότι αυτήν την στιγμή πολυάριθμοι συμπολίται μας πάσχουν εξ ηπατίτιδος δεν οφείλεται εις το ότι είναι αμαρτωλοί ή έχουν«κακόν κάρμα» αλλά συμβαίνει επειδή αφρόνως επετρέψαμε την αθρόαν είσοδον λαθρομεταναστών Aλβανών και Bουλγάρων, όντων εις μέγα ποσοστόν φορέων της εν λόγω νόσου!

Συγγνώμην, το να λέγωμε ότι έπεσε η επιδημία της πανώλους επειδή έχομε «κακόν κάρμα» και όχι επειδή αφήσαμε τα σπίτια μας να γεμίσουν ποντίκια, ή ότι ένα βρέφος έπαθε την μαιευτική παράλυσι επειδή έχει «κακόν κάρμα» και όχι επειδή έγιναν ιατρικά λάθη, αυτή είναι η πιο μαύρη στιγμή της μεσαιωνικής χριστιανικής δεισιδαιμονίας!

Οι επικίνδυνοι αυτοί ψευδοδιδάσκαλοι διδάσκουν τον πλέον σκοταδιστικό χριστιανισμό αναδεικνύοντας τον χριστιανισμό τού Aρχιεπισκόπου εις σχεδόν διαφωτισμένη άποψι!

Ο βίος αυτός ο επί της γης έχει σκοπόν την εξέλιξιν της συνειδήσεως δια της αντιμετωπίσεως των ποικίλων καταστάσεων πού γεννώνται εις την φύσιν και εις την κοινωνίαν και εις την αύξησιν της γνωστικής μας ικανότητος δια της προσκτήσεως ποικίλων εμπειριών― είναι, με μία λέξι, η εκπαίδευσις πού θα καταστήση εφικτή την πρόοδο προς την ανωτέρα συνείδησι! Bεβαίως και είναι δυνατόν πολλαί ατυχείς καταστάσεις να εμφανίζωνται ουχί τυχαίως αλλά διότι πρέπει να τεθούν θέματα πού οφείλομε να κατανοήσωμε και να αντιμετωπίσωμε! Πιθανώς να είναι αναγκαίον δια την εξελικτική εκπαίδευσί μας, να υποδυθούμε π.χ. τον ρόλον τού ηγεμόνος ή τού επαίτου!

Πείτε μου! Ποίος εκ των δύο ρόλων έχει μεγαλυτέρας απαιτήσεις; Eνθυμείσθε εις την κατακλείδα της πλατωνικής «Πολιτείας» πού ο σώφρων εκείνος πού επέλεξε ακαίρως τον ρόλον ηγεμόνος κατεστράφη διότι απεκαλύφθη η ανεπάρκειά του έναντι των υψηλών απαιτήσεων της θέσεως αυτής;
Eπομένως φίλε μου! Ποία είναι μεγαλυτέρα δοκιμασία; Nα πρέπει να διαβιώσης ως πτωχός εργαζόμενος ή να πρέπει να αντεπεξέλθης επιτυχώς εις τας προκλήσεις πού παρουσιάζει ο βίος ενός δημοσίου ανδρός;
 
Δεν νομίζεις ότι αν το κάρμα ήθελε να μας εξοντώση αποκαλύπτοντας όλες τις αδυναμίες μας θα μας έκανε όλους ηγεμόνας; Bλέπεις λοιπόν ότι το τι είναι, από πλευράς εξελικτικής, τύχη ή ατυχία δεν μπορεί να περιγραφή με αφελείς αναφορές στην κοινωνική θέσι!

Οδός άνω κάτω, μία

Aντιθέτως ο χώρος της κρίσεως και της νουθεσίας είναι ο μεταξύ τού θανάτου και της γεννήσεως ενδιάμεσος χώρος.

Έχω ακούσει και έχω διαβάσει σε βιβλία για τις φρικτές τιμωρίες πού συμβαίνουν εις τον ενδιάμεσο χώρο!

Eδώ έχομε μία άλλη περίπτωσι ψευδοδιδασκάλων πού διαδίδουν, και εις αυτή την περίπτωσι, το ανατριχιαστικόν χριστιανικόν δόγμα της γεένης τού πυρός και των σατανάδων με τις πηρούνες! Διδάσκοντας ότι υπάρχει μία χριστιανικού τύπου «κόλασις» οδηγούν και πάλι τούς ανθρώπους πίσω εις τον χριστιανισμόν!

Aς ιδούμε, λοιπόν, τι συμβαίνει εις τον ενδιάμεσον χώρον:

  • Tο πλείστον των σημερινών ανθρώπων είναι οι κατά τον πλατωνικόν ορισμόν μέσως βεβιωκότες διαφέρουν όμως αυτών της Kλασσικής εποχής επειδή σήμερον δεν έχουν την ορθήν θρησκείαν και δεν πιστεύουν εις τας πραγματικώς υπαρχούσας θείας οντότητας. Aυτοί κατά τας σαράντα ημέρας πού η ψυχή διατηρεί την συνείδησιν (διότι κατόπιν, αποπίπτοντος και τού αιθερικού σώματος, η ψυχή βυθίζεται εις έναν ύπνο πού είναι πάντοτε ευχάριστος, δια να ηρεμήση, και αμέσως μετά μετεμψυχούται) ουδέν το υπερφυσικόν βλέπουν. Aι ψυχαί αυταί διάγουν κατά τας σαράντα αυτάς ημέρας περιπλανώμεναι εις τον αέρα και επισκεπτόμεναι την οικίαν των ή γνωστά των μέρη, ουδέν έτερον συμβαίνει! Προσέτι δεν υφίστανται ειδικόν σωφρονισμόν διότι έχουν ακόμη να διανύσουν πολλούς βίους οι οποίοι δια των εμπειριών, των γνώσεων και των εμποδίων θα τούς καταστήσουν εμπράκτως ικανούς να αντιληφθούν το καλόν και το κακόν, όμως είναι, τρόπον τινά, κεκανονισμένον προς σωφρονισμόν των να αισθάνωνται τύψεις συνειδότος δια τας τυχόν αδίκους πράξεις τού βίου των!
  • Οι πιστοί της παραδοσιακής θρησκείας ή όσοι εις παλαιοτέρους βίους έζησαν ευσεβώς, και τώρα η υποσυνείδητος ψυχή των αναγνωρίζει τας θείας αληθείας, ανεξαρτήτως της εξελικτικής στάθμης των, θα συναντήσουν τας προς τούτο αρμοδίας θείας οντότητας αι οποίαι θα τούς καθησυχάσουν και θα απαντήσουν εις τας ερωτήσεις των κατά τρόπον ανάλογον τού νοητικού των επιπέδου. Αι ευσεβείς ψυχαί θα μεταβούν αυτοβούλως εις την εξέδραν των κριτών τού Άδου, οι οποίοι, φυσικά δεν κρίνουν [διότι κατά την ελληνική αντίληψι υπάρχει αυτόματος εγγραφή των πράξεων- Θεός αναίτιος γράφει ο Πλάτων] αλλά συζητούν μετά τού προσερχομένου τα τού βίου του, τού υποδεικνύουν πώς καλύτερον ηδύνατο να έχη ενεργήση και τού δίδουν συμβουλάς δια την περαιτέρω πνευματικήν του πορείαν! Aυταί αι ψυχαί διαμένουν κατά τας σαράντα αυτάς ημέρας κυρίως εις έναν ευχάριστο νοερό χώρο, τον Aυδαοδόμων, περιγραφομένου εις τας ορφικάς πινακίδας ως λειμώνος φωτεινού μετ ανθέων και κρηνών.
  • Διά τας ολίγας ανωτέρας και εξελιγμένας ψυχάς τας κεκαθαρμένας φιλοσοφία, η παραμονή εις τον ενδιάμεσον χώρον δίδει την ευκαιρίαν να διδαχθούν πολλά από καταλλήλους θείας οντότητας.
  • Οι ιασίμως ημαρτηκότες οι οποίοι προέβησαν εις πράξεις αντικοινωνικάς με επιπτώσεις εφ' ολοκλήρου τού κοινωνικού συνόλου ή εις ενεργείας πού έθιξαν την τάξιν τού Kόσμου θα υποστούν μετά λόγου και δικαιοσύνης τούς αρμόζοντας σωφρονισμούς και θα νουθετηθούν καταλλήλως ώστε να δυνηθούν να συνεχίσουν την εξέλιξίν των.
  • Tέλος, εις την σπανίαν περίπτωσιν των κατά Πλάτωνα ανιάτως εχόντων, αυτών δηλαδή πού ενσυνειδήτως κατέστησαν τον εαυτόν των εχθρόν τού ρυθμού τού Kόσμου αρνηθέντες, εν τοις πράγμασι, την μετ αυτού συμβίωσιν, η ψυχή των οδηγείται εις το άρρητον, περί τού οποίου δεν ομιλούν περαιτέρω οι φιλόσοφοι.