Είστε εδώ

Ἀποκαλύφθηκε ἡ πέμπτη φάλαγγα τοῦ Μοσκόβου καὶ τοῦ Σχολαρίου

Category: 

Ἔνα τυχαῖο γεγονός ἔδειξε γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ πρόσωπο τοῦ κτήνους. Πολιτικὸς κόμματος ἐπέλεξε διπλὸ ὄνομα γιὰ τὸ τέκνο του καὶ δὲν προεκάλεσε δυσφορία στοὺς λαφυραγωγοῦντες τὸ ὄνομα Ἑλλὰς καὶ Ἕλληνες τὸ ξένο σκέλος, ἀλλὰ τὸ ἑλληνικό. Ἡ μερίδα τῶν Ἐλληνοχριστιανῶν μέσῳ τοῦ διαδικτύου κατηγόρησε ἕτερο μέλος τοῦ ζεύγους γιὰ δωδεκαθεϊσμὸ κρυπτόμενο πίσω ἀπὸ μία φαινομενικὴ μόνον ἀθεΐα, σαφῶς ἀξιολογοῦσα τὴν Ἑλληνικὴ Θρησκεία ὡς κακούργημα μεγαλύτερο τῆς Ἀθεΐας. Ξεχύθηκαν οἱ συκοφάντες σχολιογράφοι καὶ δὲν ἄφησαν ἄρθρο ἀναφερόμενο, ὅπου νὰ μὴν ἔχυσαν τὸ δηλητήριό τους. Ἡ αἰτία τοῦ μίσους εἶναι ὅτι ἡ ὀνοματοδοσία δὲν γίνεται μὲ χριστιανικὴ τελετὴ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἑλληνικὸ ὄνομα. Οἱ χριστιανικῶς ὀνοματοδοτημένοι ἑλληνικὰ ὀνόματα φέροντες δὲν ἔχουν τὸ ὄνομα τοῦ ἀντιστοίχου Ἕλληνος, ἀλλὰ κατὰ τοὺς Χριστιανοὺς κάποιου ἀγνώστου μαρτυρήσαντα τὴν χριστιανική του πίστι μ'αὐτὸ τὸ ὄνομα. Γιὰ κάθε ὄνομα τὸ ὁποίο ἀναφέρεται ἔστω καὶ μία φορὰ στὴν μακραίωνη ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, ὑπάρχει κατὰ τοὺς Χριστιανοὺς ἕνας τοὐλάχιστον μ'αὐτὸ τὸ ὄνομα μάρτυρας τῆς πίστεώς τους. Ἀναλογικῶς ὅσο δημοφιλέστερο ἕνα ὄνομα ἐκείνη τὴν ἐποχή, τόσοι περισσότεροι καὶ οἱ ἀντίστοιχοι μάρτυρες. Γιὰ αὐτὸ καὶ διογκώνεται συνεχῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν μαρτύρων καὶ τὸν ἔχουν φτάσει στὸ ἐξωπραγματικὸ ποσὸν τῶν δεκαπέντε ἐκατομμυρίων μὲ τάσεις πρὸς τὰ πάνω, γιὰ νὰ ἰσχύῃ ἠ στατιστικὴ καὶ νὰ ἰσχύουν καὶ οἱ ἀναλογίες. Κανένας χριστιανὸς δὲν φέρει τὸ ὄνομα τοῦ Ἀλεξάνδρου, τοῦ Λεωνίδου, τοῦ Σωκράτους, τοῦ Ἀριστοτέλους, τοῦ Ὀδυσσέως, τοῦ Ἀχιλλέως, ἀλλὰ κάποιων ἀγνώστων, οἱ ὀποῖοι δὲν ἄφησαν κανένα ἴχνος πιστοποιοῦν τὴν ὕπαρξί τους. Ἀντιθέτως οἱ Ἐθνικοὶ δὲν συμπεραίνουν ὅτι ἀντιστοίχως κάποιοι κρυπτοεθνικοὶ βρῆκαν τραγικὸ θάνατο ἀπὸ Βυζαντινούς, Λατίνους καὶ Φράγκους, ἐπειδὴ διετηροῦσαν ἢ προσεχώρησαν στὴν παραδοσιακὴ θρησκεία τους, ὁπότε κάποιος φέρων ξένο χριστιανικὸ ὄνομα τιμᾷ τὸν καθολικὸ ἢ προτεστάντη χριστιανὸ ἀνεξαρτήτως τῆς τελετῆς ὀνοματοδοσίας του. Κανεὶς δὲν κατηγόρησε τὸ ζεῦγος γιὰ κρυπτοκαθολικισμὸ ἢ κρυπτροτεσταντισμό, ἀλλὰ γιὰ κρυπτοδωδεκαθεϊσμό.